Instellingen gezocht voor onderzoek ‘Mooie Maaltijd in de Zorg’.

Het afgelopen jaar heeft een zeer succesvol pilot-onderzoek plaatsgevonden (De Genietende Groene Tafel), waarin een start is gemaakt met te onderzoeken wat goed eten en drinken kan opleveren binnen de zorg. Naar aanleiding hiervan wordt nu een (langduriger) vervolg-onderzoek gestart, gezamenlijk met de Universiteit van Wageningen. Hierbij zal gekeken worden naar wat een goede maaltijd kan opleveren op de gebieden van kwaliteit van leven, medicijngebruik, dieetproducten en zorgvraag, inclusief een financiële vertaling hiervan.
Op dit moment is de werving van zorginstellingen die wensen deel te nemen aan dit vervolgonderzoek gestart. Het vervolg-onderzoek draagt de naam: Mooie Maaltijd in de Zorg.

In onderstaande brief staat een korte beschrijving van wat het vervolg-onderzoek inhoudt, wat u hierbij kunt verwachten en aan welke criteria de deelnemende zorginstellingen moeten voldoen om mee te kunnen doen. Tevens staat in de bijlage het email-adres waar u zich kunt aanmelden indien u geinteresseerd bent om aan dit onderzoek zou willen deelnemen. Zij nemen dan contact met u op.
Mocht u nog wat uitgebreidere informatie over de opzet en invulling van het onderzoek wensen, dan kunt u via onderstaande link de uitgebreidere brochure downloaden.
www.restaurantvandetoekomst.wur.nl/NL/mooie_maaltijd/

———————————————————————————————————————————————-

Begeleidende brief:

Geachte zorginstelling,

Afgelopen jaar heeft het pilot-onderzoek “De Genietende Groene Tafel” plaatsgevonden, waarin een start is gemaakt om te onderzoeken wat investeren in eten en drinken kan opleveren voor een zorginstelling op het gebied van de zorgvraag, het gebruik van dieetproducten en medicijnen en de kwaliteit van leven. Het succes van deze pilot heeft gezorgd voor een volwaardig vervolgonderzoekgenaamd Mooie Maaltijd in de Zorg. Ook dit keer is de centrale vraagstelling: Wat kan eten en drinken opleveren binnen de zorg.Een belangrijk onderdeel is om naast mogelijke gezondheidseffecten ook de financiële kant hiervan (kosten en opbrengsten) in kaart te brengen. Het onderzoek wordt, evenals de pilot, uitgevoerd door Wageningen UR (University &Research Centre: onderzoekswerkzaamheden en projectleiding) en Phyllis den Brok van Phliss (implementatie op de vloer bij de zorginstelling).

Wij zijn op zoek naar zorginstellingen die willen deelnemen aan dit vervolgonderzoek. We zoeken enthousiaste instellingen die het belang van eten en drinken inzien en graag willen weten wat goed eten en drinken oplevert binnen hun zorginstelling. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten met een somatische grondslag, in instellingen waar vanaf ZZP-5 gehuisvest wordt. Per locatie streven we naar een minimum aantal van ong. 25 somatische cliënten die mee kunnen doen.

Tijdens het onderzoek wordt ingezet op vier speerpunten: de bewoner, het personeel, het product (eten en drinken) en de omgeving. Binnen het onderzoek wordt gestreefd naar een duurzame aanpak. Om u een idee te geven van de inhoud van het onderzoek, staan hieronder een aantal uitgangspunten die voor het onderzoek van toepassing zijn.

Uitgangspunten:

– De maaltijden worden gezien als één van de hoogtepunten van de dag; hierbij zal extra aandacht geschonken worden aan de presentatie en kwaliteit van de maaltijd en aan de ondersteuning door het personeel, vrijwilligers en mantelzorg.
– Participatie door de bewoner is een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoer van het onderzoek; enerzijds omdat de nieuwe ZZP-financiering dit vereist, anderzijds omdat dit bijdraagt aan de eigen regie, gevoel van zinvolheid en het behoud van bestaande vaardigheden.
– Gedurende de duur van het onderzoek zal gewerkt worden met minimaal 50% biologische producten tijdens de drie hoofdmaaltijden, aangevuld met zoveel mogelijk producten zonder synthetische geur-, kleur-, smaak- en conserveringsmiddelen.
– Werkprocessen worden waar mogelijk (verder) duurzaam ingericht.

Wat betekent dit verder voor uw organisatie?
– Omdat er wordt uitgegaan van een integrale benadering (investeren in eten en drinken levert elders in de organisatie op) moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met een grote impact op bijna alle werkprocessen binnen de organisatie (dus niet alleen op keuken c.q. restaurant maar ook op de zorg, facilitaire dienst, administratie, management, therapieën, activiteitenbegeleiding, vrijwilligers etc.).
– Op de werkvloer wordt tijdens het onderzoek uitgegaan van de bestaande bezetting. Wel zal mogelijk extra inzet van personeel nodig zijn voor het verkrijgen van de benodigde data voor het onderzoek, uitwerking van de nieuwe werkprocessen en eventueel noodzakelijke scholing.
– De benodigde onderzoeksgegevens zullen zoveel mogelijk verzameld worden door mensen uit het onderzoeksteam om het personeel op de werkvloer zo min mogelijk te belasten.
– Van de deelnemende bewoners is hun persoonlijke toestemming nodig zodat gebruik kan worden gemaakt van hun gegevens.
– Per zorginstelling is het de bedoeling dat er twee locaties meedoen; één locatie waar daadwerkelijk de interventie zal plaatsvinden en één locatie die zal dienen als controlegroep.De metingen en gegevens die in het belang van het onderzoek verkregen moeten worden, worden op beide locaties verzameld.

Wat kunt u van het onderzoeksteam verwachten:
– Ondersteuning en begeleiding van de nieuwe werkwijze zowel tijdens de voorbereidingsfase als gedurende het onderzoek.
– Aan het einde van het onderzoek heeft u inzicht in de kosten en opbrengsten naar aanleiding van de nieuwe werkwijze voor uw locatie en veralgemeniseerd naar alle deelnemende zorginstellingen (inclusief controlelocaties).
– Een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt worden naar aanleiding van het onderzoek op bepaalde terreinen, zoals aankleding en het beschikbaar stellen van een trainer/ coach.
– Er wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan metalle verkregen informatie. De onderzoeksgegevens worden anoniem geanalyseerd en de resultaten worden zonder naam gecommuniceerd. Wij houden uw zorginstelling en haar bewoners op de hoogte van de resultaten.

Het onderzoek Mooie Maaltijd in de Zorgzal plaatsvinden van januari t/m juni 2012. De voorbereidingen gebeuren van september t/m december 2011.

We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie. Daarnaast beschikken wij over een brochure waarin u meer kunt lezen over dit onderzoek. U kunt deze brochure downloaden via de website: www.restaurantvandetoekomst.nl; en klik door naar het kopje ‘Mooie Maaltijd’ (linker menu).

Mocht u als instelling naar aanleiding van deze informatiegeïnteresseerd zijn om mee te doen aan het onderzoek en / of meer informatie hierover willen, dan kunt u dit aangeven via emailadres: Gertrude.zeinstra@wur.nl

Wij hopen op een enthousiaste samenwerking!

Hartelijke groeten namens het onderzoeksteam van Mooie Maaltijd in de Zorg,

Phyllis den Brok(Phliss) &dr. ir.Gertrude Zeinstra (WageningenUR Food &Biobased Research